Energietransitie

De provincie stelt in haar notitie dat “het de provinciale ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken zijn nog veel investeringen nodig, bijvoorbeeld in bestaande woningvoorraad en bedrijfspanden”.
Daarvan blijkt echter steeds meer, dat die investeringen zeer hoog zijn voor burgers Èn bedrijven (afgezien nog van de effectiviteit). Zo heeft het Economisch Instituut voor de bouw in opdracht van het ministerie van EZ berekend dat het gasneutraal maken van huizen gemiddeld € 25.000 per woning kost.

Inmiddels blijkt dit nog hoger te zijn: volgens Milieu Centraal kost een bodemwarmtepomp tussen de € 30.000 en € 40.000 (excl. verdere voorzieningen).
Daar waar met betrekking tot bedrijfsgebouwen energietransitie economisch verantwoord kan plaats vinden, juichen wij dat als de OVSV toe.

Maar wij willen geen onacceptabel hoge investeringen voor burgers en bedrijven die een beperkt doel dienen en het besteedbaar inkomen verder aantasten door onder meer hogere milieuheffingen en investeringen door burgers en bedrijven. De OVSV is voorstander van realistische doelen die economisch verantwoord zijn.

Mede door de enorm snelle (technologische) ontwikkelingen op dit terrein denken wij dan ook dat het goed is om enerzijds niet teveel “voor de muziek uit te willen lopen” en anderzijds daar waar mogelijk transities wel te stimuleren. Zoals gezegd: “realistische doelen die economisch verantwoord zijn”.