Van ‘het kan niet’ naar ‘wat is mogelijk?’ – uitvoeringsagenda Economische Visie

Boom & Bosch 28 meiEind 2014 is de Economische Visie in onze gemeente vastgesteld. Nu is er een uitvoeringsagenda opgesteld, een vertaling van de visie in concrete projecten en maatregelen. Op 28 mei gingen ondernemers met de gemeente aan tafel om plannen te maken. Een verslag.  

Wethouder Pieter de Groene opent de bijeenkomst in Boom en Bosch in Breukelen. OSV-voorzitter Angelika schetst de stappen van de OSV tot nu toe. ‘De OSV wil een cultuuromslag teweeg brengen. We willen van “het kan niet” naar “wat is mogelijk?”. Met een onderzoekende, actieve houding. En als iets niet mogelijk is, zullen we dat ook concreet benoemen.’

Coöperatie opzetten
De aanwezige ondernemers en gemeentemedewerkers gaan in werkgroepen uiteen. Er zijn verschillende agendapunten benoemd. In ronde 1 wordt gesproken over kantoren, bedrijventerreinen en toerisme / recreatie. Ook detailhandel is een agendapunt, maar omdat er geen vertegenwoordigers vanuit deze branche aanwezig zijn, slaan we dit onderwerp vanavond even over.
Wat wordt er zoal besproken in de werkgroepen tijdens ronde 1? Over het thema ‘kantoren’: ‘Het moet mogelijk zijn om leegstaande kantoren een nieuwe bestemming te geven. Tijdelijke restaurants bijvoorbeeld of huisvesting. De gemeente zou hierin faciliterend en voorwaardescheppend moeten zijn. Misschien is het een idee om hiervoor een coöperatie op te zetten. Ook citymarketing en een betere communicatie zouden goed zijn.’

Dependance Rijksmuseum
De groep die praat over bedrijventerreinen vindt dat terreinen geclusterd zouden moeten worden rond om een thema. ‘Je kunt dan de Unique Selling Points per bedrijventerrein duidelijk benoemen. Dit helpt bij het upgraden van zo’n terrein tot een aantrekkelijk gebied.’ En dan het thema toerisme. De groep vindt dat het goed is om te kijken wat er al is, zodat er niet van alles opnieuw ontwikkeld hoeft te worden. ‘Een dependance van het Rijksmuseum in Stichtse Vecht is prachtig, maar ondersteun eerst eens de bestaande musea met professionele PR en museaal beheer.’ ‘Het is belangrijk om arrangementen te bedenken voor toeristen, zodat we ze echt iets te bieden hebben.’

Voorbeeldcases
In ronde twee buigen de werkgroepen zich over drie nieuwe thema’s. Bij het thema ‘mobiliteit’ komt de vraag naar een snel glasvezelnetwerk naar voren. Ook een betere aansluiting van de Zuilense Ring op de A2 is van belang.
De groep ‘onderwijs en arbeidsmarkt’ praat over het belang van een school voor middelbaar beroepsonderwijs voor de gemeente. ‘Maar kijk eerst eens waar ondernemers behoefte aan hebben. Hier zouden we onderzoek naar moeten doen. Het type onderwijs moet aansluiten op deze behoefte.’ Ook het ondersteunen van startende ondernemers wordt genoemd.
De laatste werkgroep praat over de pro-actieve overheid. ‘Een ondernemer zoekt naar oplossingen, een ambtenaar niet,’ klaagt een ondernemer. ‘De gemeente zou alternatieven moeten aanbieden als iets niet mogelijk is.’ ‘Laat de gemeente voorbeeldcases uitwerken,’ wordt er geopperd. ‘Daarin laat je zien wat er wél kan. Dat is veel motiverender.’

Samen optrekken
Aan het eind van de avond concludeert Pieter de Groene: ‘We hebben flink wat huiswerk – zowel de gemeente als de ondernemers. Vanuit de gemeente komt er extra ambtelijke faciliteit om dit proces te ondersteunen. Nog vóór de zomervakantie wil ik met vertegenwoordigers van de verschillende ondernemersverenigingen aan tafel om de vervolgstappen door te spreken.’ Al met al een positieve ontwikkeling, merkt OSV-bestuurslid Gerard Aaftink op: ‘Dit is voor het eerst dat we als gemeente en ondernemers samen optrekken in een veranderproces.’

 

SONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC

 

SONY DSCSONY DSC

 

SONY DSCSONY DSC

 

SONY DSCSONY DSC