Bedrijfsleven Stichtse Vecht: 8 punten voor de plaatselijke politiek

Sinds het ontstaan van Stichtse Vecht wordt het lokale bedrijfsleven steeds meer betrokken bij de ontwikkelingen in onze gemeente. De lokale partijen zijn op dit moment bezig om hun programma op te stellen voor de verkiezingen in maart 2018. En daarbij doen we ze graag een handreiking. We sturen de partijen een overzicht van de punten die ons bezighouden. Bovendien gaan we de komende weken met de diverse partijen in gesprek om het belang van deze punten te onderstrepen. De 8 belangrijkste punten op een rij. 

1 Samenwerking ondernemers en ambtenaren

Sinds enkele jaren is er een bedrijfscontactfunctionaris in de gemeente Stichtse Vecht, die ons de weg wijst naar de afdeling of persoon die ons kan helpen bij onze vragen en problemen. Als ondernemers hebben wij behoefte aan verdere intensivering van hun functie: meer begeleiding vanaf de eerste vraag tot het eerste echte contact met de juiste afdeling, begeleiding van het proces tijdens het verdere verloop en een goede afronding van het gehele proces.

2 Aanbestedingen door de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente is een overheidsorgaan. Maar zij is ook een belangrijke opdrachtgever voor ons als ondernemers. Wij verwachten van deze grote, lokale opdrachtgever een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid waarbij echt rekening wordt gehouden met de lokale ondernemers. En wij verwachten ook dat de gemeente kennis heeft van de mogelijkheden en de ervaringen van de lokale ondernemers, zodat onderhandse aanbestedingen met redelijke eisen mogelijk zijn. Dit geldt uiteraard voor de minder grote opdrachten, omdat bij grote opdrachten andere wettelijke regelgeving van toepassing kan zijn. Bijvoorbeeld bij een Europese aanbesteding.

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Ons standpunt is: bereikbaarheid voor alles! De gemeente Stichtse Vecht kent vele beperkingen qua bereikbaarheid en mobiliteit. We moeten woekeren met de schaarse ruimte om onze werk- en woonplekken te bereiken. Het is dus belangrijk om veel aandacht te besteden aan dit grootste knelpunt voor veel ondernemers van onze gemeente. Het vraagt om ingrijpende maatregelen van meerdere partijen om toekomstbestendig te worden. De gemeente heeft hierin de regie. Bedrijven moeten bereikbaar blijven – nu en in de toekomst!

4 Digitale bereikbaarheid

Binnen onze gemeente laat de digitale bereikbaarheid nog veel te wensen over. In de buitengebieden zijn de verbindingen met internet vaak zo slecht dat bedrijfsvoering met het oog op dit aspect vrijwel onmogelijk is. Mobiliteits- en verduurzamingsvraagstukken vragen op korte termijn op structurele investeringen voor de toekomst.

5 Recreatie & toerisme

Onze gemeente ligt voor het toerisme op een bijna ideale plek: tussen het groene hart, de Utrechtse heuvelrug en het plassengebied. Voor ondernemers binnen Stichtse Vecht liggen hier kansen. Met steun van de politiek ligt er een kans voor Stichtse Vecht om de ‘achtertuin’ te worden voor Utrecht en Amsterdam. Het Platform Recreatie & Toerisme werkt aan een basis voor deze ontwikkeling en kan zeker hulp gebruiken om de plannen ten uitvoer te brengen.

6 Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen worden steeds meer gezien als belangrijke werkgelegenheidslocaties. Het project Parkmanagement dat wij hebben opgezet is hiervan een voorbeeld. Dit verdient navolging of uitbreiding. Door de economische veranderingen, die op allerlei terreinen plaatsvinden is er vraag naar maatwerk. Wij vragen de partijen om de balans te zoeken tussen gezonde economische groei, leefbaarheid en landschappelijke waarden.

7 Alternatieve bedrijfsvormen

Binnen onze gemeente kennen wij enkele duizenden zzp’ers. Deze groep groeit nog steeds en vormt een belangrijke motor van de lokale economie. Het is van belang om in kaart te brengen waar deze groep behoefte aan heeft.

8 Winkelgebieden

De winkelgebieden binnen onze gemeente hebben het moeilijk en kunnen best wat steun gebruiken. Vitale winkelgebieden zijn essentieel voor de leefbaarheid van de kernen. Het is zaak om de winkelgebieden te beschermen tegen verdere afbraak.

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen: ondernemers, praat mee!

De politiek maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen voor volgend jaar. Staat het bedrijfsleven daarbij wel genoeg ‘in the picture’? En zo ja, wat staat er dan in de partijprogramma’s? Met het bestuur hebben we vijf onderwerpen gevonden die we onder de aandacht van de politiek willen brengen. Jullie aanvullingen hierop kunnen we goed gebruiken!

1.Bereikbaarheid/mobiliteit

Bereikbaarheid is het grootste knelpunt voor de bedrijven in Stichtse Vecht. Bovendien is het een breed onderwerp: het gaat over logistiek, bereikbaarheid over weg en water en met het OV en over digitale bereikbaarheid.

De bekende knelpunten rondom de aansluiting op de A2 en de Zuilense Ring liggen op het bordje van de provincie. Net als de herinrichting van de provinciale wegen N201 (Vreeland-A2) en N402 (Loenen-Maarssen). Ondernemers vrezen tussen de wal en het schip te komen bij de herinrichting. Net zoals nu dreigt te gebeuren met het invoeren van 30- of 50-kilometerzones en inrichtingsverkeer binnen de gemeente. Hierbij speelt de gemeente wel degelijk een rol. Het gaat dan niet om hinder, maar om daadwerkelijke beperking van de bedrijvigheid. Een voorbeeld is een vrachtwagen die niet meer een gebied in kan rijden en kilometers moet omrijden.

Hebben we het over digitale bereikbaarheid, dan pleiten we voor inzet op breedbandverbinding. Dit past bij de kenniseconomie van de toekomst en de mobiliteits- en verduurzamingsvraagstukken van nu.

2.Eerlijk aanbestedingsbeleid

De overheid is een belangrijke opdrachtgever voor ondernemend Nederland. Wij verwachten een inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de regionale MKB-bedrijven. Hiervoor is kennis van de regionale bedrijvigheid een vereiste. Ook vraagt het om een beleid dat onderhandse aanbestedingen met redelijke eisen mogelijk maakt.

3. Duidelijke servicenormen: één loket en goede communicatie

Wijzigen van een bedrijfspand naar een woonbestemming, als winkeliersverenging een sinterklaasintocht regelen … als je dit op je neemt, moet je langs allerlei loketten. Ik noemEZ, handhaving, juridische zaken, openbare werken … Wij pleiten voor één loket. Want ondernemers zijn er in de eerste plaats om te ondernemen. De gemeente kan ondernemers ondersteunen door duidelijke servicenormen. Afspraken over doorlooptijden van vergunningen moeten altijd hard zijn. Een bedrijfscontactfunctionaris begeleidt ondernemers in complexere vergunningsaanvragen langs de verschillende loketten. Zorgvuldig werkende ondernemers worden niet belast met overbodige controles van vergunningen. Ook het vermijden van de stijging van lokale lasten hoor hierbij. Kortom, minder regels en bureaucratie. Soms kan het heel simpel door rekening te houden met de stakeholders bij de periodieke herziening van bestemmingsplannen, eens per tien jaar. Dat wil zeggen bijtijds beginnen met proces en mensen aan het begin van het traject informeren. Een voorbeeld is het proces Herenweg/Gageldijk: dit ging te snel.

Ook pleiten we voor een goede communicatie met de ondernemer. Bijvoorbeeld door een actuele ondernemerspagina op de gemeentewebsite. En het benutten en ondersteunen van LinkedIn-platform Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht.

 4. Ontwikkeling en ondersteuning recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme is onderontwikkeld in Stichtse Vecht. En dat terwijl wij zoveel te bieden hebben! Recreatie op een schaal die past bij de gemeente vraagt wel om passende faciliteiten. Het vraagt ook om steun vanuit de politiek, om denken in mogelijkheden. Er ligt een mooie kans voor Stichtse Vecht om de achtertuin te worden voor Utrecht en haar inwoners. Ondersteun het Platform Recreatie en Toerisme waar ondernemers praktische ideeën ontwikkelen die met wat hulp van de gemeente uitgevoerd kunnen worden. En omarm de ondernemer die iets nieuws durft op te zetten in de gemeente.

 5. Behoud en ontwikkeling bedrijventerreinen

Stichtse Vecht is in eerste instantie een woongemeente. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte moet zijn voor bedrijven. Er zijn enkele bedrijventerreinen in de gemeente en door de toenemende economie kunnen wij meer vraag verwachten. Behoud de terreinen die er nu zijn. Breidt waar mogelijk uit en investeer in kwaliteit van de terreinen.

Wat vinden jullie van deze punten? Hebben jullie aanvullingen? Wij als bestuur horen het graag! Stuur je input naar voorzitter@ovsv.nl 

 

 

 

Kom over de brug! Een tweede Vechtbrug

IMG_6862De afgelopen jaren is vaak over een tweede brug over de Vecht bij Breukelen gesproken.Telkens komt dit onderwerp weer op de agenda van de politiek. Ook deze zomer is het dossier weer op tafel gelegd door wethouder Pieter de Groene. Binnenkort wordt erover gesproken in de raad. Wat vinden wij als ondernemers ervan? De visie van bestuurslid Lex Meijers. 

Zo’n tweede Vechtbrug, is dat wel nodig?  We kennen allemaal de situatie in de zomer dat de bestaande smalle brug in Breukelen van twee kanten wordt aangevallen door auto’s, fietsen en voetgangers. Een chaotische situatie. Maar dit is niet altijd zo. Er zijn ook veel rustige perioden, waarin de huidige brug prima functioneert.

Een nieuwe brug? De consequenties

Naar mijn idee moet er dit keer een positief besluit worden genomen over een tweede Vechtbrug. Wel moeten dan alle bijkomende zaken goed worden bekeken. Een nieuwe brug zou problemen oplossen in de zomerperiode, maar heeft wellicht ook een verkeersaanzuigende werking. Daardoor wordt het Zandpad meer belast. Kan het Zandpad de drukte wel aan? Of moet het verbreed worden? Verbreden zal niet bij iedereen de handen op elkaar krijgen en lijkt dus al bij voorbaat kansloos.

Zorg voor voldoende opstelruimte

En dan is er de Straatweg. Dit is een belangrijke verkeersader, waar goede doorstroming van groot belang
is. Als de nieuwe brug open staat, moet er voldoende opstelruimte zijn voor het verkeer dat naar het Zandpad wil, zodat het doorgaande verkeer over de Straatweg daar geen hinder van heeft. Dit kost nogal wat ruimte, maar lijkt oplosbaar. De voordelen zijn legio: het verkeer vanaf en naar de Scheendijk kan veel beter worden verwerkt. Minder vrachtwagens op het Zandpad. En een veel veiliger situatie bij de Brugstraat.

Dus ja, die brug moet er komen. En dus moet de gemeenteraad een besluit nemen dat die richting inslaat. Met alle bijkomende consequenties.

 

foto’s: Annet Koops