PRIVACY VERKLARING ONDERNEMERSVERENIGING STICHTSE VECHT KRACHTENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
De ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) is een zakelijk netwerk met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke, individuele, sociale en economische belangen van haar leden voor zover deze belangen zich afspelen op of in de nabijheid van het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. Voor dat doel verwerken wij persoonsgegevens van (bestuurs)leden, gasten, introducees en leveranciers. Concreet betekent dit dat wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de website www.ovsv.nl; het voeren van de ledenadministratie; het innen van contributie het organiseren van bijeenkomsten; het versturen van nieuwsbrieven en het aangaan of uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers (restaurants, conferentiecentra, carteraars, websitebeheerder, accountant etc.). Daar waar mogelijk zullen wij uw gegevens anonimiseren of beperken tot een getal (bijvoorbeeld bij het opgeven van het aantal deelnemende leden bij een bijeenkomst). Indien de wet verlangt dat van u uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegeven dan zullen wij dit natuurlijk naleven (bijvoorbeeld bij het opgeven van naam in geval van een voedselallergie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken:
– Naam;
– Tussenvoegesel;
– Achternaam;
– Geboortedatum:
– Geslacht;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Functie;
– Naam werkgever/bedijf;
– Adres werkgever/bedrijf;
– E-mailadres werkgever/bedrijf;
– Bankrekening werkgever/bedrijf;
– Omvang personeelsbestand werkgever/bedrijf;
– Telefoonnummer werkgever/bedrijf;
– Pasfoto;
– Foto’s of beelden (genomen tijdens verenigingsactiviteiten);

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De hiervoor genoemde persoonsgegevens zullen in beginsel niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekken wij uit dien hoofde uw gegevens aan de websitebeheerder, de host van de website en de accountant. Dit zijn onze verwerkers. Wij sluiten met deze derden een verwerkingsovereenkomst, waarin is neergelegd dat die verwerker zich aan de AVG houdt, waaronder mede is begrepen een adequate beveiliging van die persoonsgegevens. Het kan ook voorkomen dat uw persoonsgegevens aan een derde worden doorgegeven omdat dit: a) volgt uit een wettelijke plicht (bijvoorbeeld de verplichting tot het meewerken aan een politieonderzoek); b) u daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend; c) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst (waar u partij bij bent); d) noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de OVSV of een derde,
behalve wanneer de belangen van u of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen.

Bewaren van persoonsgegevens
De OVSV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
De OVSV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking. De navolgende maatregelen zijn genomen:
Alle personen van de OVSV die kennis hebben gekregen van uw persoonsgegevens zijn verplicht deze geheim te houden;

  • -De OVSV hanteert een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid bij digitaal bewaarde persoonsgegevens;
  • De OVSV maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • De OVSV test en evalueert regelmatig de genomen beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door de OVSV of een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de verstrekte persoonsgegevens door de OVSV over te (laten) dragen aan u of aan een door u aangewezen derde.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de OVSV door een geschreven klachtbericht te sturen naar ….. (e-mail adres) of
Postbus 123, 3620 AC Breukelen. Het is aan te bevelen uw klacht te motiveren. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) , de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.