Negometrix – Ondernemerslijst voor aanbestedingen van werken en diensten in de Gemeente Stichtse Vecht

Op 27 juni is de ondernemerslijst ten behoeve van het platform Negometrix door de gemeente gepresenteerd.

Deze lijst biedt de mogelijkheid voor lokale ondernemers van binnen de gemeente Stichtse Vecht om zich in te schrijven en hun bedrijf de presenteren op de ondenemerslijst van het platform Negometrix voor aanbestedingen en werken van de gemeente Stichtse Vecht. Door de gemeente Stichtse Vecht worden ieder jaar veel werken en diensten uitbesteed aan externe bedrijven / partijen van binnen de gemeentegrens maar ook daar buiten.

De gemeentepolitiek heeft met de OVSV in de Economische Visie afgesproken om de lokale economie (het MKB) zoveel mogelijk te stimuleren binnen het kader van de aanbestedingswet voor het uitbesteden van werken, diensten en leveringen. In dezelfde Economische Visie is een tabel opgenomen als leidraad voor de gemeentelijke budgethouders. Vanaf 27 juni kan elke organisatie die dat wenst zich inschrijven op het platform en zo zijn / haar bedrijf maximaal presenteren, zodat de budgethouders van de gemeente de bedrijven die dit wensen op een simpele en snelle manier kunnen vinden.

Als deelnemend bedrijf / organisatie zult u zich echter eerst moeten inschrijven bij Negometrix. Dit kan via de link: Inschrijven op ondernemerslijst Negometrix

Het is van belang dat zoveel mogelijk ondernemingen zich inschrijven, zodat de budgethouders van de gemeente een groot aanbod en diversiteit hebben om hun werken / diensten te kunnen uitbesteden.

De inloopavond van 27 juni was goed bezocht en heeft gelijk een aardig aantal nieuwe aanmeldingen gegenereerd op de ondernemerslijst voor het platform Negometrix van de gemeente Stichtse Vecht.

Ondernemers schrijf u in zodat we de lokale omzet zoveel mogelijk binnen onze gemeente houden!

Namens het bestuur OVSV,
Kees van Schaik en
Harry Spruijt.

De AVG, je moet er wat mee

Er is ontzettend veel aandacht besteed – en wordt nog steeds besteed – aan de AVG, de Europese verordening die de bescherming van persoonsgegevens moet waarborgen. Sinds 25 mei jl. wordt de AVG toegepast. Daarvoor gold de Wet bescherming persoonsgegevens die in beginsel dezelfde uitgangspunten kende. Zoveel is er dus niet veranderd. De belangrijkste verandering voor u als ondernemer en dus als verwerker van persoonsgegevens (verzamelen, opslaan, bewaren, anderszins gebruiken etc.), is dat er een actievere rol wordt verwacht dan voorheen.
 
Ter herinnering: U moet een register bijhouden wat voor soort persoonsgegeven u verwerkt (NAW, IP adres, Burgerservicenummer, bankrekening, bijzondere persoonsgegeven zoals gezondheid, levensbeschouwing etc.); u moet degene van wie u gegevens verwerkt , de betrokkene, informeren welke persoonsgegevens u verwerkt, waarom u die verwerkt en of daar ook een rechtvaardiging voor bestaat (aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, verkregen toestemming, gerechtvaardigd belang); u moet laten weten aan wie de gegevens worden verstrek; u moet de betrokkene wijzen op zijn rechten (het recht om die gegevens in te zien, te doen verwijderen, aan te passen en over te dragen en het recht om te klagen). Daarnaast moet u deze gegevens deugdelijk beveiligen en de Autoriteit Persoonsgegevens melden wanneer deze gegevens zijn verdwenen of ontvreemd (datalek). Voldoet u daar niet aan of maakt u anderszins inbreuk op de AVG dan kan deze autoriteit een forse boete opleggen
 
Vooral dit laatste aspect heeft tot de enorme hausse aan aandacht voor deze regelgeving geleid. Is dit terecht? Dat weten we nog niet. We weten namelijk niet hoe de AVG precies moet worden geïnterpreteerd; er is nog geen rechtspraak die daar uitleg aan geeft. We weten ook niet hoe actief de Autoriteit Persoonsgegeven gaat handhaven. Deze onduidelijkheid creëert voorzichtigheid, of angst zo u wilt. Dit is bezwaarlijk, niet alleen vanwege de enorme administratieve druk (en kosten) die de AVG met zich mee brengt, maar met name omdat – in ieder geval voor mij – niet duidelijk is of in de samenleving daadwerkelijk behoefte bestaat aan dergelijke (vergaande) wijze van bescherming van persoonsgegevens. De AVG lijkt uit te gaan van de idee: de mens is slecht. Anders valt deze enorme hoeveelheid aan misbruik voorkomende verplichtingen niet te verklaren. Terwijl in de praktijk voornamelijk behoefte lijkt te bestaan aan het halt toe roepen van de met name grote (internationale) commerciële organisaties die het verzamelen, analyseren en anderszins verwerken van persoonsgegevens als hoofddoel hebben, op een wijze die in strijd is met de belangen van de betrokkene. Maar goed: de AVG is er nu eenmaal. Dus moet u er wat mee.
 
Namens het bestuur OVSV,
Martijn Meesters.

Trainingsmiddag ‘Digitaal Veilig’

Op 28 juni organiseerde MKB Nederland (in samenwerking met de gemeente) een workshop cybercrime, gehouden door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Deze interessante middag werd geopend door burgemeester Witteman (waarschijnlijk een van zijn laatste officiële daden nu hij met ziekteverlof gaat).
De zaal zat niet echt vol, maar de (gratis) workshop was erg interessant. Een actueel onderwerp dat meer belangstelling had verdiend.

Nagenoeg alle burgers en bedrijven in Nederland maken gebruik van internet. Internet biedt echter niet alleen voordelen: ook criminelen maken er gebruik van bij het plegen van delicten. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn steeds vaker slachtoffer van cybercrimimaliteit. De meeste voorkomende vormen van cybercriminaliteit zijn ransomware, phishing, identiteitsfraude en oplichting . Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bedrijven in het mkb met cybercriminaliteit te maken heeft gehad. De schade bij een cyberincident kan groot zijn. Denk daarbij alleen al aan de kosten voor herstel of vervanging van de website, programma’s of data, maar ook omzetverlies en reputatieschade. 
De toehoorders kregen tot slot praktische preventietips en handvatten die direct toepasbaar zijn.

Haring happen bij de Heeren van Maarssen

Het haringseizoen is weer geopend! Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe werd op dinsdag 12 juni traditioneel geveild. Net zo traditioneel vierden wij daags daarna onze Haringparty in Maarssen.

Vrijdag 15 juni kwamen ruim 85 ondernemers en de plaatselijke politiek bijeen om op het zonovergoten terras van De Heeren van Maarssen haring te happen. Zoals elk jaar werden er ook andere heerlijke hapjes en drankjes geserveerd. Onze voorzitter Cees van den Oosten heette de aanwezigen hartelijk welkom en verwelkomde in het bijzonder Frank van Liempdt, de nieuwe wethouder van Economische Zaken. Van den Oosten sprak zijn waardering uit voor de organisatie van de Haringparty en benadrukte de netwerkfunctie van dit soort evenementen. Want ontmoeten, verbinden en business doen: daar draait het om bij Ondernemersvereniging Stichtse Vecht!

Lintje voor Adrie de Lange

Zaterdagavond 2 juni kreeg Adrie de Lange een lintje van burgemeester Witteman tijdens het ” Koetstock ”  festival in Kockengen.

Adrie kreeg zijn lintje voor zijn jarenlange verdiensten voor de Kockengense gemeenschap. 

Zo is hij initiator en voorzitter (sinds 1996) van Stichting Koetstock en bestuurslid van de Stichting Zwem- en recreatiepark ‘De Koet’. De opbrengsten van festival ‘Koetstock’ komen ten goede aan ‘De Koet’. Daarnaast is Adrie sinds 1987 bestuurslid van winkeliersvereniging Kockengen, waar hij diverse evenementen aanstuurt zoals de jaarmarkt, kerstmarkt en de Sinterklaasintocht.

Hij is tevens organisator van de Kockengense jaarmarkt, voorzitter van de OK (Ondernemersvereniging Kockengen en tevens van de OVSV (Ondernemersvereniging Stichtse Vecht).

Kortom een zeer verdiend lintje. Adrie gefeliciteerd!

Duurzaamheidsadviezen tijdens bedrijfspresentatie Warmtebouw en ECUB

Wat is de route naar een duurzaam pand? En wat zijn de voordelen van verduurzaming voor mijn onderneming? Ruim vijftig ondernemers kwamen naar een interessante bedrijfspresentatie over dit onderwerp bij Warmtebouw Technische Installaties op 3 mei. Een impressie van de avond.

Directeur Herman Schiltkamp is trots op het bedrijfspand van Warmtebouw op bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn. Het bedrijf zit hier nu sinds anderhalf jaar gevestigd en richt zich sterk op duurzaam ondernemen. Zo heeft het bedrijf een aparte businessunit Duurzaam Advies. Niet voor niets was Warmtebouw in 2017 de winnaar van de eerste Healthy Urban Office Challenge (HUOC), een prijs voor het meest inspirerende groene, gezonde en slimme kantoor.

Verplicht energielabel in 2023

De ondernemers van de OVSV krijgen een presentatie over duurzame bedrijfsvoering. Want dat is allang geen luxe meer: het is een must. Allereerst laat Patrick van Echtelt van Warmtebouw zien met welke wetten ondernemers de komende jaren te maken krijgen. Zo komt er in 2023 een verplichting voor kantoren om minimaal energielabel C te hebben. Patrick vertelt de ondernemers wat de route is naar een verduurzaming van het bedrijfspand. Met quickscans kan het bedrijf laten onderzoeken waar verbetering behaald kan worden. Vervolgens zijn er talloze mogelijkheden: onder meer kierdichting, dubbel glas, zonnepanelen, een warmtepomp en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Het pand van Warmtebouw is zelf een voorbeeld in het vooruitstrevend toepassen van deze duurzame voorzieningen: ledverlichting, zonnepanelen, warmteterugwinning uit ventilatielucht, enzovoort.

 Handboek verduurzaming

Tweede spreker is Bert Strijker van het ECUB (Energie Collectief Utrechtse Bedrijven). Dit is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht door en voor ondernemers uit de regio Utrecht.  Ook de gemeente Stichtse Vecht heeft zich aangesloten en stimuleert dit initiatief. Bert begint zijn verhaal met een opsomming van de voordelen van een duurzaam bedrijfspand voor ondernemers: het levert goed rendement op, leidt tot een verkleining van de ecologische voetafdruk en verhoging van de waarde van het pand en geeft het bedrijf een positieve uitstraling. ECUB wil in 2020 30% CO2-reductie bereiken voor aangesloten bedrijven.  Het ECUB heeft een handboek uitgebracht voor de aanpak van collectieve verduurzaming en biedt OVSV-voorzitter Cees van den Oosten een exemplaar aan.

Rondleiding en buffet

Na de presentatie krijgen we een rondleiding door het pand van Warmtebouw, waarna er een uitstekend buffet verzorgd wordt door Rosco Catering. Want een avond als deze gaat niet alleen over duurzame bedrijfsvoering, maar ook over verduurzaming van het ondernemersnetwerk in Stichtse Vecht.

Interesse in een gratis quickscan van jouw bedrijfspand? Lees er hier meer over en meld je aan!

Lintje voor Kees Swierts

Afgelopen donderdag, 26 april zijn er weer lintjes uitgedeeld. Ook ons bestuurslid Kees Swierts viel de eer ten deel er één in ontvangst te mogen nemen.

Hij kreeg zijn lintje voor zijn jarenlange inzet, inmiddels 25 jaar, als vrijwilliger binnen de gemeente Stichtse Vecht. Kees begon als secretaris bij MOS en was en is al jarenlang actief voor Handbal Vereniging Nijenrodes, het Repair Café en het ZZP-Platform. Vanuit deze laatste functie is Kees tevens actief binnen het bestuur van onze Ondernemers Vereniging OVSV.

Kees, een man die graag vanuit de achtergrond maar vol inzet en overtuiging zijn werk doet, is afgelopen donderdag met een lintje in het zonnetje gezet. Tijdens de receptie in de middag overhandigden collega bestuursleden Willem J.R. Sorel en Martijn Meesters hem een mooi geschenk als waardering voor zijn inzet bij de OVSV.

Negomatrix – Digitaal Marktplein voor aanbestedingen van werken en diensten ondernemers van de Gemeente Stichtse Vecht

Negomatrix is het Digitale Marktplein voor aanbestedingen van werken en diensten voor ondernemers van de Gemeente Stichtse Vecht.

Door de gemeente Stichtse Vecht worden ieder jaar enorm veel werken en diensten uitbesteed aan externe bedrijven / partijen van binnen de gemeente grens maar ook daar buiten.

De gemeentepolitiek heeft met de OVSV in de economische visie afgesproken om de lokale economie (het MKB) zoveel mogelijk te stimuleren binnen het kader van de aanbestedingswet voor het uitbesteden van werken, diensten en leveringen. In de economische visie is onderstaande tabel opgenomen als leidraad voor de gemeentelijke budgethouders.

Werken Aanbestedingsprocedure Bedragen
Enkelvoudig onderhands Tot € 50.000
Meervoudig onderhands € 50.000 tot € 1.500.000
Nationaal openbaar € 1.000.000 tot europese drempel
Europees Vanaf europese drempel*

 

Diensten en leveringen Aanbestedingsprocedure Bedragen
Enkelvoudig onderhands Tot € 20.000
Meervoudig onderhands € 20.000 tot € 100.000
Nationaal openbaar € 100.000 tot Europese drempel*
Europees Vanaf Europese drempel

 

 

 

  1. De enkelvoudige werken / diensten kunnen 1 op 1 rechtstreeks worden uitbesteed door de gemeentelijke Budgethouders.
  2. De meervoudig onderhands werken / diensten zijn conform de aanbestedingswet gebonden aan regels. In de economische visie is door uw ondernemersvereniging OVSV afgesproken dat indien:

*              de budgethouder 3 partijen uitnodigt voor een aanbesteding zal er altijd 1 ondernemer uit de Stichtse Vecht bij zijn.

*              de budgethouder 5 partijen uitnodigt voor een aanbesteding er altijd 2 ondernemers uit de Stichtse Vecht bij zijn.

  1. Nationaal en Europese openbare aanbestedingen worden conform de aanbestedingswet aanbesteed.

In de economische visie opgesteld door de gemeente in samenwerking met de OVSV is afgesproken dat we een digitaal platform ontwikkelen waar de gemeente en de ondernemers van de Stichtse Vecht elkaar gemakkelijk kunnen vinden.

Het digitale platform Negomatrix is geselecteerd door de gemeente in samenspraak met de OVSV is wordt op dit moment ingericht.

Aan het digitale platform wordt speciaal voor de ondernemers uit de Stichtse Vecht een leverancierslijst toe gevoegd. Hierop kunnen ondernemers welke zich willen aanbieden voor opdrachten van de gemeente zich aanmelden.

Het is van belang dat de ondernemers welke zich aanmelden zich goed profileren op de leverancierslijst van Negomatrix, dit wordt de zoekmachine voor de budgethouders van de gemeente!

Op korte termijn zal een bijeenkomst worden georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging OVSV om het nieuwe platform “marktplein” zal worden gepresenteerd. Deze presentatie is voor alle ondernemers binnen de Stichtse Vecht.

Hou de website in de gaten zodat u exact op te hoogte blijft wanneer de verdere berichtgeving omtrent het digitale marktplein zal worden gelanceerd.
Namens het bestuur:

Kees van Schaik en Harry Spruijt.

Oplossing verkeersproblematiek Zuilense Ring …?

Wat is de stand van zaken rondom de verkeersproblemen op de Noordelijke Randweg Utrecht? We nodigden Marc Klinkers, projectleider NRU van de Provincie Utrecht, uit om ons bij te praten over dit onderwerp. Na de presentatie hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering, gisteravond bij De Eendracht Maarssen.

‘De Divergerende Diamant’: dat is de intrigerende titel van de presentatie van Marc Klinkers. Klinkers laat ons enkele feiten en cijfers zien. De dagintensiteit van de Zuilense Ring is bijvoorbeeld 150.000 voertuigen per dag. En het verkeer neemt almaar toe. Er zijn daarom al jaren plannen om de NRU aan te passen, met als doel de verkeersdoorstroming te verbeteren.


Marc Klinkers vertelt dat er plannen zijn voor trajectcontrole
, eind 2018. Dit is een van de oplossingen voor een betere doorstroming. Verder moet er een oplossing komen voor de korte invoegstrook bij Maarssen. Fly-overs zijn niet mogelijk, door de bebouwing en door de grote hoogteverschillen. Gedacht wordt aan een Divergerende Diamant: een aanpassing van de rijstroken die het aantal conflictpunten op de weg terugbrengt van 26 naar 14. We krijgen enkele ‘rijlijnfilmpjes’ te zien, een simulatie van de mogelijk nieuwe situatie. Bestuurlijke goedkeuring voor dit plan moet nog komen, maar als die plaatsvindt voor mei 2018 zou het plan vanaf 2020 kunnen worden uitgevoerd.

Na de presentatie volgt een discussie over de bereikbaarheid en de optimalisering van de doorstroming vanaf Lage Weide. Marc Klinkers biedt aan om met enkele ondernemers om de tafel te gaan om verdere ideeën uit te wisselen over de doorstroming van de Zuilense Ring.

De Eendracht serveert een heerlijk walking dinner, waarna rond 20.00 uur de ALV van start gaat. Het eerste deel van de vergadering wordt nog geleid door Angelika Pelsink, van wie we  in januari afscheid namen. Tijdens de ALV wordt officieel bekrachtigd dat zij de voorzittershamer heeft neergelegd. Cees van den Oosten neemt de voorzittersrol tijdelijk op zich, totdat de vacature is opgevuld. Daarnaast vinden er nog twee bestuurswisselingen plaats: Gerdine van Loon is penningmeester-af en wordt uitvoerend secretaris. Kees van Schaik is de nieuwe penningmeester. En bestuurslid vanuit zzp-platform Stichtse Vecht is vanaf nu Kees Swierts. Henk Bosman houdt een afscheidsspeech voor Angelika en prijst haar grote werklust en betrokkenheid. ‘Jij hebt je in veel kwesties ingegraven, waarvoor we je heel dankbaar zijn.’

Tijdens de ALV kijken we terug op een jaar vol interessante activiteiten, waaronder de lezingen van Erik Wiebes en Tom Coronel, de verkiezing van Schulp Vruchtensappen als Ondernemer van het Jaar, het onderzoek naar Parkmanagement en de Dag van de Ondernemer. Willem J.R. Sorel blikt vooruit op de activiteiten voor 2018, waaronder een themabijeenkomst over duurzaamheid bij Warmtebouw. Maar bovenal zijn we bij elkaar om de ondernemersband te versterken, de samenwerking te zoeken en zaken te doen. En daarop heffen we het glas, aan het eind van de vergadering.

Winkelen in 2018 – de retail in Stichtse Vecht

Nederlandse consumenten hebben het afgelopen jaar flink meer uitgegeven. Ze kochten meer in de categorieën food, persoonlijke verzorging, kleding en lifestyle. Goed nieuws dus voor ons als ondernemers. Bestuurslid Willem J.R. Sorel praat ons bij over de laatste retail-ontwikkelingen.

Een duidelijke plus was er in 2017 voor de food, doe-het-zelfbranche (bouwmarkten), persoonlijke verzorging, schoenen en kleding en lifestyle. Minder florissant waren de resultaten voor consumentenelektronica en recreatie-artikelen. De online omzetten stegen met ca. 22%. De consument maakt steeds meer gebruik van de online supermarkten. Vooral tweeverdieners vinden dit prettig.

 Waar gaan we in 2018 shoppen?

De dagelijkse boodschappen blijven we nog steeds dichtbij doen, het liefst in onze woonplaats. Ook servicegevoelige assortimenten houden hun sterke binding in de kleinere woonkernen langer. Voor de niet-dagelijkse boodschappen, waaronder mode en luxeartikelen, hanteren mensen andere maatstaven De grote binnenstedelijke winkelgebieden  hebben een grote aantrekkingskracht als het gaat om funshoppen en recreëren. De vernieuwingen en mutaties zijn daar het grootst en dat is voor veel consumenten aantrekkelijk. Ook de steeds grotere keuze in horeca speelt een ondersteunende rol en versterkt het winkelgebied in middelgrote en grote steden.

Niet overal halleluja

Zijn de vernieuwingen allemaal halleluja? Natuurlijk niet. Een Hudson Bay bijvoorbeeld heeft het niet gemakkelijk. Een mooie uitstraling geeft geen garantie voor een zekere omzet. We willen er wel een keer gaan kijken en misschien iets kopen, maar of we terugkomen is een tweede. De horeca doet het wel bovengemiddeld goed bij Hudson Bay. Een kop koffie drinken, of anders in het restaurant aan het Rokin te Amsterdam (Nacarat van Ron Blaauw) is een bezienswaardigheid en beantwoordt aan innovatief ondernemen.

De situatie in Stichtse Vecht 

En hoe zit het in Stichtse Vecht? In 2015 kwam het Programma Economie Gemeente Stichtse Vecht gereed. Nu wordt binnenkort de vierde totaalmonitor Programma Economie 2015 – 2018 gepresenteerd. Dit document geeft schematisch weer wat ons te doen staat voor de komende jaren. De harde as als werklocaties, de zachte as als buitengebied en de kernen voor de retail en woonomgeving geven de realisatie en problematiek weer. Ook de overkoepelende randvoorwaarden worden hierin benoemd.

Ook is er onlangs een Retailvisie van de provincie Utrecht verschenen die is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Per gemeente zijn er analyses en prognoses gemaakt die wij goed kunnen gebruiken om de bestaande centrumgebieden in onze kernen te kunnen adviseren.

 

Foto: freestocks-org-187367- van unsplash