Tegen het einde van het verenigingsjaar

Uw lidmaatschap kunt u beëindigen door dit schriftelijk op te zeggen. Mondelinge (waaronder telefonische) opzeggingen worden niet in behandeling genomen. U kunt alleen tegen het einde van het verenigingsjaar opzeggen. Een verenigingsjaar is in dit geval gelijk aan een kalenderjaar. Bovendien dient u tenminste een maand opzeggingstermijn te hanteren, zodat de laatste mogelijkheid om voor de aanvang van een nieuw verenigingsjaar op te zeggen 30 november is.

De opzegging dient uiterlijk 30 november in het bezit te zijn van de secretaris van de OVSV. U dient uw opzeggingsbrief dus uiterlijk op 30 november van het jaar te schrijven aan en per e-mail te versturen naar de secretaris (secretairs@ovsv.nl). Indien u uw opzegging later verstuurt dan bent u in beginsel ook het volgende verenigingsjaar nog lid, waarvoor u dus ook contributie bent verschuldigd. Uw opzegging zal dan wel leiden tot het beëindigen van uw lidmaatschap voor het daarop volgende verenigingsjaar. Voorbeeld: indien u op 15 december 2019 opzegt tegen het einde van het verenigingsjaar 2019 dan bent u ook lid in 2020, maar niet meer in 2021. Indien u op 25 november 2019 opzegt tegen het einde van het verenigingsjaar 2019, dan eindigt uw lidmaatschap op 31 december 2019 en bent u geen lid meer per 1 januari 20120. Tenzij u uw opzegging intrekt, natuurlijk.

Binnen acht dagen na ontvangst ontvangt u van de secretaris een bevestiging van uw opzegging.  Indien u niet tijdig schriftelijk hebt opgezegd maar desondanks meent dat het redelijkerwijze niet van u kan worden gevergd het lidmaatschap voor nog een jaar te continueren (en contributie te betalen) dan zult u daar zelf een beroep op moeten doen. U dient dit beroep op deze redelijkheidsgrond te motiveren (waarom zou dat in uw geval redelijkerwijze niet van u kunnen worden verlangd?). Ook dat beroep met motivatie dient schriftelijk te geschieden en kan worden gericht aan de secretaris van de OVSV (secretaris@ovsv.nl).

In elk geval vindt geen restitutie van de (pro rato) contributie plaats, omdat wordt opgezegd tegen het einde van het verenigingsjaar  De contributie blijft verschuldigd. U bent namelijk ook voor dat gehele jaar lid en kunt uw rechten die daar aan zijn verbonden uitoefenen

Per direct

Daarnaast kunt u uw lidmaatschap in de navolgende gevallen – en alleen in deze gevallen – per direct beëindigen:

  1. U kunt uw lidmaatschap per direct opzeggen, wanneer een besluit is medegedeeld of wanneer u daar anderszins bekend mee bent geworden, waarbij uw rechten zijn beperkt of uw verplichtingen zijn verzwaard. Deze opzegging moet u doen binnen een maand nadat dit besluit aan u is medegedeeld dan wel anderszins bij u bekend is geworden. Het besluit is alsdan niet op u van toepassing, tenzij het een besluit betreft waarbij de geldelijke verplichtingen van de leden zijn verzwaard. In dat geval kunt u niet per direct opzeggen en geldt dat besluit ook voor u. Die opzegging leidt wel tot een beëindiging van het lidmaatschap tegen het einde van het verenigingsjaar, mits deze uiterlijk op 30 november is geschied (zie hiervoor);
  2. U kunt uw lidmaatschap per direct beëindigen indien het een besluit betreft waarbij de vereniging wordt omgezet in een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting of een nv), of het een besluit betreft tot fusie (samengaan) of tot splitsing. Hier geldt dat u deze opzeggingsbevoegdheid heeft gedurende een maand nadat dit besluit aan u is medegedeeld.

In beide gevallen geldt dat u schriftelijk moet opzeggen en dat u deze moet richten aan de secretaris van de OVSV (secretairs@ovsv.nl). U moet daarbij duidelijk aangeven dat u uw lidmaatschap per direct opzegt en om welke reden u dat doet. Heeft u de hier genoemde termijn van een maand overschreden dan bent u niet bevoegd het lidmaatschap per direct te beëindigen en zal uw opzegging als een gewone opzegging (tegen het einde van het (daaropvolgende)verenigingsjaar) worden aangemerkt. Dat geldt ook indien u niet een van de hiervoor genoemde gevallen opvoert als reden van uw opzegging.

In beide gevallen vindt geen restitutie van de (pro rato) contributie plaats. Die blijft verschuldigd. Voorbeeld: opzegging per direct op 5 maart; contributie voor het gehele verenigingsjaar blijft verschuldigd.