Bedrijfsleven Stichtse Vecht: 8 punten voor de plaatselijke politiek

Sinds het ontstaan van Stichtse Vecht wordt het lokale bedrijfsleven steeds meer betrokken bij de ontwikkelingen in onze gemeente. De lokale partijen zijn op dit moment bezig om hun programma op te stellen voor de verkiezingen in maart 2018. En daarbij doen we ze graag een handreiking. We sturen de partijen een overzicht van de punten die ons bezighouden. Bovendien gaan we de komende weken met de diverse partijen in gesprek om het belang van deze punten te onderstrepen. De 8 belangrijkste punten op een rij. 

1 Samenwerking ondernemers en ambtenaren

Sinds enkele jaren is er een bedrijfscontactfunctionaris in de gemeente Stichtse Vecht, die ons de weg wijst naar de afdeling of persoon die ons kan helpen bij onze vragen en problemen. Als ondernemers hebben wij behoefte aan verdere intensivering van hun functie: meer begeleiding vanaf de eerste vraag tot het eerste echte contact met de juiste afdeling, begeleiding van het proces tijdens het verdere verloop en een goede afronding van het gehele proces.

2 Aanbestedingen door de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente is een overheidsorgaan. Maar zij is ook een belangrijke opdrachtgever voor ons als ondernemers. Wij verwachten van deze grote, lokale opdrachtgever een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid waarbij echt rekening wordt gehouden met de lokale ondernemers. En wij verwachten ook dat de gemeente kennis heeft van de mogelijkheden en de ervaringen van de lokale ondernemers, zodat onderhandse aanbestedingen met redelijke eisen mogelijk zijn. Dit geldt uiteraard voor de minder grote opdrachten, omdat bij grote opdrachten andere wettelijke regelgeving van toepassing kan zijn. Bijvoorbeeld bij een Europese aanbesteding.

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Ons standpunt is: bereikbaarheid voor alles! De gemeente Stichtse Vecht kent vele beperkingen qua bereikbaarheid en mobiliteit. We moeten woekeren met de schaarse ruimte om onze werk- en woonplekken te bereiken. Het is dus belangrijk om veel aandacht te besteden aan dit grootste knelpunt voor veel ondernemers van onze gemeente. Het vraagt om ingrijpende maatregelen van meerdere partijen om toekomstbestendig te worden. De gemeente heeft hierin de regie. Bedrijven moeten bereikbaar blijven – nu en in de toekomst!

4 Digitale bereikbaarheid

Binnen onze gemeente laat de digitale bereikbaarheid nog veel te wensen over. In de buitengebieden zijn de verbindingen met internet vaak zo slecht dat bedrijfsvoering met het oog op dit aspect vrijwel onmogelijk is. Mobiliteits- en verduurzamingsvraagstukken vragen op korte termijn op structurele investeringen voor de toekomst.

5 Recreatie & toerisme

Onze gemeente ligt voor het toerisme op een bijna ideale plek: tussen het groene hart, de Utrechtse heuvelrug en het plassengebied. Voor ondernemers binnen Stichtse Vecht liggen hier kansen. Met steun van de politiek ligt er een kans voor Stichtse Vecht om de ‘achtertuin’ te worden voor Utrecht en Amsterdam. Het Platform Recreatie & Toerisme werkt aan een basis voor deze ontwikkeling en kan zeker hulp gebruiken om de plannen ten uitvoer te brengen.

6 Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen worden steeds meer gezien als belangrijke werkgelegenheidslocaties. Het project Parkmanagement dat wij hebben opgezet is hiervan een voorbeeld. Dit verdient navolging of uitbreiding. Door de economische veranderingen, die op allerlei terreinen plaatsvinden is er vraag naar maatwerk. Wij vragen de partijen om de balans te zoeken tussen gezonde economische groei, leefbaarheid en landschappelijke waarden.

7 Alternatieve bedrijfsvormen

Binnen onze gemeente kennen wij enkele duizenden zzp’ers. Deze groep groeit nog steeds en vormt een belangrijke motor van de lokale economie. Het is van belang om in kaart te brengen waar deze groep behoefte aan heeft.

8 Winkelgebieden

De winkelgebieden binnen onze gemeente hebben het moeilijk en kunnen best wat steun gebruiken. Vitale winkelgebieden zijn essentieel voor de leefbaarheid van de kernen. Het is zaak om de winkelgebieden te beschermen tegen verdere afbraak.